Bác đại tá Trần Măng đang tiếp lửa cho học sinh THCS Vân Nội ...